D-CD-Galerie 61-80


Für Details bitte Kleinbild anklicken!
blättern
<      >

D-CD0061
Kunst Werk Gottes Dienst

D-CD0062
Franziska Huhn, harp
D-CD0063
Friedemann Schmidt
Steelbass und Trommeln
D-CD0064 Koledy,
Weihnachtslieder,
Gabriele Hofmann
D-CD0065
Koledy, Übungsstunde
D-CD0066
Musik der Romantik
D-CD0067
 Musik der Romantik
D-CD0068
Gipsy Ladies
D-CD0069
Markus- Passion, Teil 1
D-CD0070
Markus- Passion, Teil 2
D-CD0071
 Trauerfeier für
 Günther Milsch
D-CD0072  E.T.A.-Hoffmann-Kammer-orchester Berlin Live 2001
D-CD0073
Lichtenrader Orchester 15.7.2001, Teil 1
D-CD0074
Lichtenrader Orchester 15.7.2001, Teil 2
D-CD0075
 Yukari Yoshizawa - Vokal-werke, Emmy Abo, Sopran
D-CD0076
 E.T.A.-Hoffmann - Miserere
D-CD0077
 Gregorianische Choralmesse, Version 1
D-CD0078
Konzert in der
Musikschule Steglitz
D-CD0079
Orgel und Harfe
D-CD0080
 Orgel und
Gregorianischer Choral


Seit dem 17.2.2009:
free counters